Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Polityka dotycząca cookies / Cookies files policy Polityka strony Wszyscy użytkownicy

Podsumowanie

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych w celu uwierzytelniania użytkownika, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności platform, analiz i badań oraz audytu oglądalności a w szczególności do tworzenia statystyk i realizacji usług. 

Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Politechnikę Warszawską z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-661), Pl. Politechniki 1.

Pełna polityka


Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Politechnikę Warszawską z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-661), Pl. Politechniki 1.

§ 1. Definicje
 1. Administrator - oznacza Politechnikę Warszawską z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-661), Pl. Politechniki 1, regon: 000001554, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie pw.edu.pl. 
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu. 
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
§ 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
§ 3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do: 
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. 
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do: 
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. Cookies nie są wykorzystywane przez Administratora do pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
§ 4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


Cookies policy


This Cookies Policy defines the rules of storing cookies and accessing information by Coockies on User’s devices by the Warsaw University of Technology with its seat in Warsaw (00-661), Pl. Politechniki 1. Cookies are used to perform services provided electronically requested by the User.

§ 1. Definitions
 1. Administrator - Warsaw University of Technology with its seat in Warsaw (00-661), Pl. Politechniki 1, REGON number: 000001554, which provides services electronically and stores and accesses information in User’s devices. 
 2. CookiesIT data, in particular small text files, saved and stored on devices the User browses the internet with.
 3. Administrator Cookies cookies saved by the Administrator, related to services provided electronically by the Administrator through the Service.
 4. Third-Party Cookies - cookies saved by the Administrator’s partners through the Service.  
 5. Service - website where the Administrator runs the internet service, operating in the domain pw.edu.pl
 6. Device - electronic device with which the User accesses Service websites. 
 7. User - entity for which, in accordance with the Regulations and the law, services may be provided electronically and with whom a Contract on provision of services electronically may be concluded.
§ 2. Types of cookies used
 1. Cookies used by the Administrator are safe for the User’s Device. In particular, in this way no bugs or other unwanted software or malware may enter User’s Devices. The files allow to identify User’s software and adapt the Service to each individual User. Cookies typically contain the domain name they come from, duration of their storage on the Device and attributed value. 
 2. The Administrator uses two types of cookies:
  • session cookies are only stored on the User’s device for the duration of the User’s visit to a website and are deleted from the device when the User quits the browser. The stored information is then permanently deleted from the Device.
  • persistent cookies are saved on the User’s device and remain there until they are deleted. Quitting the browser or turning off the Device does not automatically delete them from the User’s Device.
§ 3. Why cookies are used
 1. The Administrator uses Administrator cookies to authenticate the User in the Service and to manage the User’s session in the Service, in particular to
  • maintain the Service User’s session (after logging in) so the User does not need to re-enter the login and password on every subpage
  • correctly configure selected functionalities of the Service, in particular to enable verification of authenticity of the browser session
 2. The Administrator uses Administrator Cookies to perform processes necessary for full functionality of websites, in particular to
  • adapt the contents of the Service websites to User preferences and to optimise browsing Service websites. These files, in particular, allow to recognise basic parameters of the User’s Device and correctly display the appropriate website, adapted to his individual needs
 3. The Administrator uses Administrator Cookies for analyses and research and for website traffic audit, in particular to create anonymised statistics which help understand how Service Users interact with the Service websites in order to upgrade their structure and contents.
 4. Cookies are not used by the Administrator to download any personal data or any confidential information from the User’s Device.
§ 4. Possibilities of defining the preferences of storage or gaining access by cookies
 1. The User may on his own and at any time change cookies settings, define the conditions of saving them and cookies gaining access to the User’s Device. Settings referred to in the above sentence may be changed through the settings of the browser or through configuration of the service. In particular, settings may be changed so as to block cookies automation in browser settings or inform of each saving of cookies on the User’s Device. Detailed information on the possibility and methods of cookies management is available in software settings (of the browser).
 2. The User may delete cookies at any time, using functions available in the browser  used
 3. Blocking cookies may influence some functionalities available on the Service website. If this option is chosen, using the Service will be possible except for functions which by nature require cookies.